คาร์เมน การแสดงฟลาเมนโก้จากเมือง Andalucía, สเปน

คาร์เมน การแสดงฟลาเมนโก้จากเมือง Andalucía, สเปน

คณะAntonio Andrade Flamenco Company
23 กันยายน (19.30 น.)

จองบัตร

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน
ดนตรีประกอบ:  George Bizet
ผู้อำนวยการและออกแบบท่าเต้น Antonio Andrade
บัตรราคา 3,000/2,500/2,000/1,500/1,000 บาท

ช่วงที่ 1  30  นาที   ช่วงที่ 2   50 นาที
พักการแสดง 20 นาที

เป็นที่น่าประหลาดใจเมื่อชายฝรั่งเศสสองคนเป็นผู้สร้างงานการแสดงระดับตำนานของสเปนให้กับโลก คนแรกคือ Prosper Merimée กับนวนิยายโศกนาฏยกรรม อีกคนคือ George Bizet คีตกวีผู้สร้างงานอุปรากรอันโด่งดัง ทั้งคู่ทำให้ชื่อของ Carmen โลดแล่นอยู่ในวงการอุปกรากรมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับ Antonio Andrade และคณะนักเต้นฟลาเมนโกประยุกต์แก่นเรื่อง Carmen ของ Bizet อันได้รับแรงบันดาลใจจากเมือง Seville บ้านเกิดของนาฏศิลป์ฟลาเมนโกโดยใส่จิตวิญญาณของฟลาเมนโกเข้าไปในแก่นของเรื่องรวมถึงหลากรูปแบบของการเต้น ไม่ว่าจะเป็นแจ๊สหรือซัลซาก็ถูกประยุกต์เช้าไปในการแสดงด้วยเช่นกัน

สำหรับ Carmen ในเวอร์ชั่นฟลาเมนโกนี้ Antonio Andrade ได้เนรเทศลักษณะของอุปกรากรของไปหมดแล้วใส่รากเหง้าของฟลาเมนโกเข้าไปในด้านของดนตรีและนาฏยกรรม นำเสนออย่างตรงไปตรงมาปราศจากซึ่งความหรูหรา หลังจากที่ทำการเปิดตัวการแสดงนี้ในปี 1998 ณ Deutsche Opera Berlin (เยอรมนี) Antonio Andrade ได้นำมาเปิดตั้วใหม่อีกครั้งในปี 2013.

Comments

comments

Vendor: Cisco Exam Code: 200-150 Exam Name: DCICN Introducing Cisco 210-250 dumps Data Center Networking Version: Demo

QUESTION 1 Which three layers of the OSI model are included in the application layer of the TCP/IP model? (Choose three.) A. 2 B. 6 C. 3 D. 7 E. 4 Correct Answer: ACE

QUESTION 2 What is the minimum number of disks 210-255 dumps that are needed in RAID 1? A. 4 disks B. 2 disks C. 8 disks D. 16 disks Correct Answer: A

QUESTION 3 Which two are functions of the data center access layer? (Choose two) A. server connections B. VLAN creation C. packet filtering D. high data transfer rate E. high network fault tolerance Correct Answer: AB

QUESTION 4 An engineer created three VSANs on the Cisco MDS switch. 200-150 dumps VSAN 100 is allocated to the marketing department, VSAN 110 is allocated to the research department, and VSAN 120 is allocated to the business department. The engineer wants to verify that the interfaces for the research department are allocated accordingly. Which command should the engineer use? A. mdsswitch# show vsan 110 B. mdsswitch# show vsan membership C. mdsswitch# show vsan D. mdsswitch# show vsan usage Correct Answer: C

QUESTION 5 Which two terms can take the place 200-125 dumps of the wildcard mask in an ACL? A. eq B. deny C. host D. all E. anyCorrect Answer: BC

QUESTION 6 Which two port types are needed to build out an FCoE pass-through switch in NPV mode while maintaining Fiber Channel packet visibility? (Choose two.) A. VN Port B. VE Port C. VF Port D. Edge Port E. N Port Correct Answer: BD

QUESTION 7 Which two options 300-160 dumps are valid VTP commands? {Choose two) A. feature vtp B. vtp client mode C. vtp VLAN D. vtp version E. vtp static Correct Answer: AD

QUESTION 8 Which two options are multicast addresses? (Choose two.) A. FD00::2 B. 192.168.2.2 C. FF05::2 D. 226.10.10.10 E. 240.1.0.1 Correct Answer: CE

QUESTION 9 What is the maximum of fabric modules that can be installed in a Cisco 300-165 dumps Nexus 7000 chassis? A. 5 B. 6 C. 4 D. 7 Correct Answer: A

QUESTION 10 An engineer is configuring a new MDS switch. The switch is powered on, the customer connects to the console, and the initial setup script is started. Which two items can be configured 400-201 dumps during this setup process? A. default port-channel mode B. default port VSAN membership C. default switch port interface state D. default zone mode E. default storage VDCCorrect Answer: CD

QUESTION 11 Refer to the exhibit. Which type of network 300-170 dumps communication is depicted? A. 802.3 frame B. TCP frame C. Ethernet packet D. UDP packet Correct Answer: A

QUESTION 12 Which option describes what a switch does after it items that a host has connected to a switch port? A. Flood the frame only on 300-175 dumps all of its trunk ports. B. Create a MAC to port mapping entry in MAC table. C. Flood the frame only on all of its access ports. D. Discard the frame. Correct Answer: C

QUESTION 13 What is the maximum working distance of a 1000BASE-ZE SFP transceiver when ordinary single mode fiber? A. up to 70 kilometers B. up to 40 kilometers C. up to 550 meters D. up to 10 kilometers Correct Answer: D

QUESTION 14 Which command set creates an access control list on a Cisco 300-180 dumps Nexus switch to deny only FTP traffic from any source to destination host 10.10.10.10? A. N5K-A(config)# Ip access-list 101 N5K-A(config-acl)# deny judp any host 10.10.1.110. eq 21 N5K-A(config-acl)# permit ip any any B. N5K-A(config)# Ip access-list 101 N5K-A(config-acl)# deny judp any host 10.10.1.110. eq ftp C. N5K-A(config)# deny tcp any host 10.10.1.110. eq ftp N5K-A(config)# access-list 101deny Ip any any D. N5K-A(config)# Ip access-list 101 N5K-A(config-acl)# deny tcp any host 10.10.1.110. eq 21 N5K-A(config-acl)# permit Ip any any Correct Answer: D